Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW SP ZOZ MSWIA W KATOWICACH IM SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Katowicach im sierż. Grzegorza Załogi z siedziba w Katowicach przy ul: Głowackiego 10.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby Kontakt do nas: SP ZOZ MSWiA w Katowicach im sierż. Grzegorza Załogi ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice fax:32 7827300 e-mail: zozmswia@zozmswia.katowice.pl
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem możecie się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres iodo@zozmswia.katowice.pl
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa, w szczególności prawa pracy, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a takie innym podmiotom, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania stosunku pracy lub działalności leczniczej, a po jego zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika to ze wskazanych powyżej przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji obowiązków nałożonych na Administratora.
 11. W przypadku danych osobowych udostępnionych przez Państwa w sposób dobrowolny, których obowiązek przekazania nie wynika z przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści tych danych, ich sprostowania oraz żądania ograniczenia Ich przetwarzania, a także do ich usunięcia.

 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach im sierż. Grzegorza Załogi dr n. med. Piotr Grazda

 

Skip to content