Fundusze Europejskie

Nazwa projektu:

Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Cel projektu:

Cel główny projektu to: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

Cele szczegółowe projektu to:

– ochrona ludzkiego życia,
– ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa,
– łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19,
– zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala w tym ratownikom medycznym systemu PRM,
– zwiększenie bezpieczeństwa pracy,

Beneficjent

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Wartość projektu:

2 437 395,20 PLN środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1  „Infrastruktura ochrony zdrowia” – 2 Typ projektu

Źródła finansowania:

2 070 935,92 PLN środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach,
243 639,52PLN środki budżetu państwa z kontraktu terytorialnego
122 819,76 PLN środki własne Szpitala