Fundusze Europejskie

Nazwa projektu:

„Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi”

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Śląska poprzez wsparcie Szpitala MSWiA w Katowicach.

Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia laboratoriów, środków i sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia obiektowego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Planowany do zakupu sprzęt jest niezbędny z uwagi na konieczność podniesienia jakości i dostępności usług dla pacjentów w dobie pandemii COVID-19. Realizacja projektu umożliwi podjęcie skutecznych działań zmierzających do złagodzenia sytuacji wywołanej pandemią. Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zakończony w maju 2021 r.

Wartość projektu: 15 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 15 000 000,00 zł, w tym 12 750 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2 250 000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Skip to content