Fundusze Europejskie

Nazwa projektu:

„Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach poprzez rozbudowę szpitala i poprawę infrastruktury sprzętowej celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi Wartość projektu: 15 000 000,00 PLN Źródła finansowania:

3 000 000,00 PLN środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

9 750 000,00 PLN środki Ministerstwa Zdrowia

2 250 000,00 PLN środki własne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Skip to content