Fundusze Europejskie

Nazwa projektu: „Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

Celem projektu jest wsparcie Zespołu Ratownictwa Medycznego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej.

Przedmiotem projektu jest zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w listopadzie 2021 r.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Dofinansowanie: 520 000,00 zł, w tym 442 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 78 000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zgodnie z zapisami §4 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC lub za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Skip to content