Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informacja dla pracowników

Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi zaangażowanych w realizację projektu:

Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi

o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi, na podstawie §4 ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0193/20 informuje pracowników zaangażowanych w realizacją przedmiotowego projektu, iż na stronie internetowej https://zozmswia.katowice.pl/ znajdują się informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail – naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za formularza, dostępnego na stronie internetowej:
    https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
Skip to content