Ogłoszenie II pisemny przetarg na najem powierzchni pod automaty vendingowe

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem   3 powierzchni każda o pow. 1 m2  w budynku A Szpitala w Katowicach  przy ul. Głowackiego 10 z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów vendingowych do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek  na okres 4 lat .

 

15-09-2020r. przetarg zakończony  Ogłoszenie o wyborze oferenta

I. Dane ogólne

 1. Przedmiot najmu obejmuje powierzchnie o pow. 1m2w budynku A Szpitala przy ul. Głowackiego 10. Do wynajęcia zostały wskazane 3 powierzchnie każda po 1 m2. Powierzchnie przewidziane do najmu usytuowane są w budynku A na parterze: powierzchnia A w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć i Diagnostyki Obrazowej powierzchnia B oddziału wewnętrznego /I piętro/ oraz powierzchnia C oddziału chirurgii /II piętro/ Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi z wejściem od ulicy Głowackiego 10.
 2. Powierzchnia będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest na zainstalowanie automatów vendingowych do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek na okres 4 lat .
 3. Cena wywoławcza opłaty miesięcznej z tytułu najmu 1m2 wynosi:
  netto 350 zł/m2 + podatek 23% VAT
 4. Stawka czynszu obejmuje koszty związane z zużyciem mediów, niezbędnych do użytkowania automatów.
 5. Oferent może złożyć ofertę odrębnie na każdą z powierzchni A,B lub C. W sytuacji gdyby oferent był zainteresowany więcej niż 1 powierzchnią dopuszcza się złożenie jednej oferty na więcej niż 1 powierzchnię np. A i B lub A i C lub A,B,C itp.
 6. Jedynym kryterium będzie cena ofertowa.
 7. Umowa najmu zawarta zostanie z oferentem wyłonionym w drodze przetargu, na okres 4 lat ( wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
 8. Warunkiem zawarcia umowy jest nie zaleganie oferenta wobec Wynajmującego z opłatami związanymi z najmem.
 9. Przedmiot najmu można oglądać w dni robocze w godz. 10.00-14.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 032 782 7361. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest p. Alicja Kluba.

II. Warunki przetargu

 1. Przystępujący do przetargu winien złożyć ofertę i – pod rygorem niedopuszczenia do przetargu – wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), najpóźniej do dnia 07.09.2020 na konto 67 1130 1091 0003 9030 5620 0005 z dopiskiem ,,Nazwa Oferenta – wadium do przetargu na na najem powierzchni A, B,C /wskazać właściwą powierzchnię / w budynku A Szpitala w Katowicach przy ul. Głowackiego 10 ”.
  UWAGA! Jeżeli oferent składa ofertę na więcej niż 1 powierzchnię – wadium ulega zwiększeniu i tak: jeżeli oferta obejmuje dwie powierzchnie to należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/, jeżeli oferta obejmuje trzy powierzchnie to należy wnieść wadium w wysokości 1.500 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/.
 2. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Szpitala.
 3. Wadium winno być wnoszone w pieniądzu. W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego .
 4. Oferent związany będzie ofertą począwszy od daty otwarcia ofert przez 30 dni.
 5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od daty odebrania pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.
 6. SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 7. Szczegółowe Warunki Przetargu określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

III. Miejsce i termin składania ofert oraz opis koperty:

 1. Oferty należy złożyć w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ul.Głowackiego 10, Katowice, w Kancelarii Szpitala / budynek C IV piętro / do dnia 07.09.2020 do godz. 10 00w formie elektronicznej poprzez Platformę Zakupową lub w zamkniętej kopercie z napisem:
  Oferta przetargowa na najem powierzchni A, B,C /wskazać właściwą powierzchnię / w budynku A Szpitala w Katowicach przy ul. Głowackiego 10 z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek na okres 4 lat.”
  „Nie otwierać przed 07.09.2020 godz. 10 30

IV. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się w dniu 07.09.2020 o godz. 10 30 w SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w budynku D piętro I Dział Zarządzania Majątkiem.

V. Załączniki do Ogłoszenia:

Załączniki

Skip to content