Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informacja dla pracowników

Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi zaangażowanych w realizację projektu:

Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi

o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi, na podstawie §4 ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0193/20 informuje pracowników zaangażowanych w realizacją przedmiotowego projektu, iż na stronie internetowej https://zozmswia.katowice.pl/ znajdują się informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail – naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za formularza, dostępnego na stronie internetowej:
    https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Informację o wpływie działalności na środowisko

Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w  związku z prowadzoną działalnością.

Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej
lek. radiolog Arkadiusz Waluga

Art. 32c pkt. 2. Dz.U.2019.0.1792 t.j. – Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

Ogłoszenie II pisemny przetarg na najem powierzchni pod automaty vendingowe

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem   3 powierzchni każda o pow. 1 m2  w budynku A Szpitala w Katowicach  przy ul. Głowackiego 10 z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów vendingowych do dystrybucji napojów zimnych, gorących oraz przekąsek  na okres 4 lat .

 

15-09-2020r. przetarg zakończony  Ogłoszenie o wyborze oferenta

Więcej>> „Ogłoszenie II pisemny przetarg na najem powierzchni pod automaty vendingowe”

Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach Więcej>> „Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach”

Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  iAdministracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi  ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na najem  nieruchomości   lokalowej   położonej  w   Cieszynie Więcej>> „Pisemny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości lokalowej położonej w Cieszynie”

Skip to content